Fietsherstelshop ClerMans

Algemene voorwaarden

We trachten met deze algemene voorwaarden u, als klant, duidelijk te informeren. Indien er iets niet duidelijk is, neem dan zeker contact op via info@clermans.be.

1.1 Identiteit van de ondernemer

ClerMans – Tim Clerbout 
Wij staan als bedrijf geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: BE0786.841.927

We zijn gevestigd op het volgende adres: 
Kuiermansstraat 52
1880 Kapelle-op-den-Bos
België

Dit is eveneens ons bezoek- en facturatieadres.
Je kan ons bereiken op het nummer +32456 62 38 35 of via het e-mailadres info@clermans.be.

1.2 Algemene bepalingen

Onze verkopen en herstellingen (online en offline) zijn uitsluitend onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Iedere klant die een bestelling of herstellingsopdracht overmaakt, aanvaardt uitdrukkelijk de hiernavolgende voorwaarden. Alle mondelinge afspraken hierop afwijkend, zullen slechts bindend zijn, indien door ons schriftelijk bevestigd.

1.3 Leverings- en herstellingstermijn

De leverings- en herstellingstermijnen worden uitsluitend ten aanduidende titel gegeven. In geen geval zijn zij bindend, doch zullen in de mate van de omstandigheden worden betracht. Behoudens ons schriftelijk akkoord kan een vertraging in levering of uitvoering, welke ook de duur of oorzaak ervan, nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding, prijsvermindering of opschorting van betaling, noch tot opzegging van de bestelling.

1.4 Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. 

Indien verzendings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

1.5 Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ClerMans niet. ClerMans is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft, slechts gehouden tot een middelenverbintenis. ClerMans is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met ons.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door ClerMans. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden wordt aangeboden, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

1.6 Facturatie en betaling

Herstellingen en levering van goederen in de herstelshop dienen steeds cash of via payconiq te worden voldaan bij afhaling, behoudens andersluidende door ons schriftelijk verleende regeling. Bij het niet betalen van een factuur op de vervaldag, zal het onbetaalde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestellingen vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding van 20 % met een minimum van 50 euro. Wanbetaling verleent ons van rechtswege het recht over te gaan tot de onmiddellijke ontbinding van alle lopende bestellingen en opdrachten, zonder enig recht op schadevergoeding van de koper, maar onder voorbehoud voor ons de eventuele aldus geleden schade op de koper te verhalen.

Artikels online besteld, worden verzonden na ontvangst van betaling en beschikbaarheid in stock.

1.7 Uitsluitingen op het herroepingsrecht 

Er bestaan bij ClerMans geen uitzonderingen op het wettelijk herroepingsrecht.

1.8 Verzenden en terugsturen van fietsaccessoires

Bestellingen kunnen in de herstelshop op afspraak opgehaald worden of via een afhaalpunt van dpd verzonden worden. In dat geval betaalt de klant de verzendkosten zoals vermeld bij de bestelling.

Indien de klant aangekochte fietsaccessoires wenst terug te sturen, zal ClerMans het aankoopbedrag van de teruggestuurde producten – indien in ongebruikte staat teruggeleverd – uitbetalen aan de klant binnen 14 dagen. Geef steeds vooraf een seintje indien je iets wenst terug te sturen.

De verzendkosten die eventueel verbonden zijn aan het terugsturen, zijn voor rekening van de klant. Binnenbrengen in de herstelshop is ook steeds mogelijk, op afspraak.

1.9 Klachten

Eventuele klachten moeten om geldig te zijn, schriftelijk en binnen de acht dagen na factuurdatum aan ClerMans gericht worden. Zoniet zullen levering zowel als factuur als goedgekeurd beschouwd worden. In geen geval kan de koper een eventuele klacht als voorwendsel gebruiken om de betaling van de factuur te verdagen.

1.10 Statuut der verkochte en herstelde goederen

De verkochte goederen blijven eigendom van ClerMans tot volledige betaling van de factuur. De goederen welke bij ClerMans voor herstelling werden ingeleverd en welke door de opdrachtgever niet terug worden afgehaald binnen een termijn van zes maanden, worden van rechtswege eigendom van de hersteller, welke alsdan vrij over de bestemming van deze goederen kan beslissen. Herstelde goederen welke twee maand na herstelling niet werden afgehaald, geven recht op aanrekening van bewarings- en opslagvergoeding.

Scroll naar boven